Наша визија

Друштвото за технички консултантски услуги “ЕкоМозаик” дооел Скопје, е компанија во која работат стручни, професионални и искусни консултанти ориентирани кон потребите на клиентите.

Наша главна цел е да понудиме интегрирана високо стручна услуга на клиентите која ќе биде во согласност со законските норми, но и со најдобрите ЕУ и светски практики, технички норми и стандарди во областа на:

 • Унапредување на животната средина;
 • Ефикасно користење на ресурси (суровини, вода, енергија) и користење на обновливи извори на енергија;
 • Воведување и спроведување на концепт за почисто производство и анализа на животниот циклус на производите;
 • Одржливо производство и еко дизајн;
 • Подготовка на инвестициона документација во согласност со националните и ЕУ барања за апликации со проекти и проектен циклус;
 • Зајакнување на капацитетите на јавната администрација и претставници на производните и услужните фирми за теми блиски до интегрираната заштита и превентивната контрола од загадувањето на сите медиуми на животната средина.

Прочитај повеќе…     

EkoMozaik-Spring  

Новости

 • Друштвото за техничко консултанстки услуги „ЕкоМозаик“ го збогати своето портфолио со Лиценца за вршење на  енергетска контрола.
 • Друштвото за техничко консултанстки услуги „ЕкоМозаик“ го збогати своето портфолио со Лиценца за вршење на работи на проценка на вредноста на добрата и влијанија врз животната средина.
 • „ЕкоМозаик“ Ви го честита Денот на пролетmа (повеќе)
 • Во месец февруари 2017 година се одржа јавна расправа за Студија за оцена на влијание на проектот „Изградба на хидројаловиште бр.4 за рудник „Саса“ – Македонска Каменица“ врз  животната средина, на која експертите на „ЕкоМозаик“ ги презентираа главните наоди од Студијата и придобивките од реализацијата на проектот.
 • Експертите од „ЕкоМозаик“ во изминатиот период интензивно работеа на Барања за добивање/ измена на  А-ИСКЗ Дозволи за неколку компании.
 • „ЕкоМозаик“  е подизведувач на компанија  “Louis Berger” од Франција, како Надзор  на проектот за рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во општините Берово и Куманово во РМ. Надзор на  спроведувањето на мерките за заштита на животна средина и безбедност и здравје при работа при изведување на градежните активности/ активностите за рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во општините Берово и Куманово во РМ во согласност со националното законодавство и ЕУ директивите, преглед на Планот за заштита на животната средина и Планот за безбедност и здравје при работа подготвени од Изведувачот со цел да се осигура безбедно извршување на работите.
 • Знaете ли дека најбараните и најпосетените хотели се оние кои ја носат ознаката „ЕКО“. Доколку сакате Вашиот Хотел да јаноси ЕКО ознаката (прочитајте повеќе)
 • Експертскиот тим на ЕкоМозаик во рамките на својата палета на услуги нуди и асистенција при аплицирање за добивање на “Еко ознака” (за производи и услуги) на своите клиенти. Особено атрактивна преставува “Еко ознака” за хотелски капацитети како нивна препознатливост насочена кон грижа за животната средина, природните ресурси, а воедно и кон своите гости и околното население. Што ќе значи за Вас како сопственик/менаџер на хотел предзнакот “еко“ (прочитај повеќе)

Консултантски услуги

Производни и услужни фирми               Општини, град Скопје                Владини институции              Меѓународни институции              Невладини организации

111    1     2    3    ngo

Ако Ви треба партнер во обезбедување на одржливо производство, воведување на превентивни мерки за заштита на животната средина, ефикасно користење на ресурсите и обезбедување на низок еколошки отисок на Вашата компанија, кликнете  тука

 Побарајте не заедно да ги подготвиме Вашите стратешки плански документи од областа на животна средина, да Ве информираме за најновите ЕУ практики во управувањето со вода, отпад, почва, квалитет на воздух, климатски промени на локално и регионално ниво, кликнете тука

Можеме да Ви помогнеме во обезбедување стручна помош при подготовка на национални стратешки документи, законски прописи кои лесно се спроведуваат на национално и локално ниво и при зајакнување на капацитетите на јавната администрација, кликнете тука

Нашиот консултантски тим со задоволство ќе го прифати повикот за партнерство при реализација на проекти од областа на заштита на животна средина и оценка на предлог проекти. Нашите услуги погледнете ги тука

 Подготвени сме во секое време да дадеме техничка консултантска помош на невладиниот сектор при дизајнирање на јавни кампањи, истражувања и спроведување на проекти и обезбедување на дијалог со сите чинители. Погледнете како

home

home