Контакт

contact us

Тел: +389 2 5206 099

Поштенска адреса:

Бриселска 4а,

1000, Скопје, Р. Македонија

Канцеларија:

Прашка бр. 13/2-16

Работно време: 08:30 – 16:30 часот

E-mail: contact@ekomozaik.com

kontaktforma