Владини институции

boo

eu

  • Стручна техничка помош при подготовка на правни акти и прописи од областа на животната средина и енергија, како и вклучување на темите на животната  средина и енергија во прописи од други сектори ;
  • Консултантски услуги при подготовка на национални стратешки документи – планови, програми и стратегии и извештаи (прочитај повеќе);
  • Стручна помош при оценка на влијание и стратегиска оценка на влијание врз животната средина, при подготовка на проекти, планови, програми и стратегии иницирани од владини институции;
    •  Стручна техничка помош при започнување и одвивање на преговори
      со ЕУ во Поглавјето за животна средина.