Меѓународни институции, организации и консултантски фирми

Стручна помош во оценка на проекти во поглед на исполнување на барања од областа на животната средина ( Проект за поддршка на Мали и Средни претпријатија во Македонија финансиран од ЕУ/ЕБОР);

megunarodni
Помош при изработка на работни задачи (ToRs) за предлог проекти и конципирање на предлог проекти во земјата и регионот;

Оценка на предлог проекти во рамките на ЕУ фондовите (CIP – Eco Innovation, Life+, SEE Transnational Cooperation Programme и др.) ;

Формирање на тим од меѓународни и национални експерти со цел пренесување на најдобри практики во управување со животната средина и користењето на ресурсите; ( Соработка со меѓународни консалтинг компании )

Учество на експертите во конкретен проект инициран од меѓународна институција; ( MSIP – Унапредување на општински услуги)