Национални стратешки плански документи

Листа на национални стратешки плански документи во чија подготовка учествувале експерти од тимот на “ЕкоМозаик”

Документ Период на изработка
Национален Еколошки Акционен План II( 2005)

2005

Национална методологија за подготовка на ЛЕАП за општините во Република Македонија

2007

Национална стратегија за апроксимација на ЕУ законодавството за животна средина во Националното законодавство

2008

Стратегии за Апроксимација на ЕУ законодавството за животна средина во 9 сектори:

2008

Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор квалитет на воздух
Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор хоризонтално законодавство
Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор хемикалии
Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор ГМО
Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор контрола на индустриско загадување
Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор заштита на природата
Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор бучава
Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор управување со отпад
Стратегија за Апроксимација на ЕУ законодавство во сектор квалитет на води
Извештајот за Милениумските развојни цели од 2010 година за Република Македонија

2010

Планови за редукција на емисии од Големи Согорувачки Инсталации на РМ (2012 – 2017)

2012

Национален План за заштита на воздухот во Република Македонија

2012

Климатски промени во транспортниот сектор за Република Македонија  (мерки за намалување и адаптација)

2012

Мастер План за фазно отстранување на оловниот бензин од употреба во Република Македонија

2002

Националниот Инвентар за Перзистенти органски загадувачи – POPs (дополнување за период 2005-2012)

2012 – 2013