Невладини организации
444

  • Стручна техничка помош при подготовка на предлог проекти, истражување nevladiniи спроведување на истите;(Истражувачки проект за спроведување на постапките за СОВЖС И ОВЖС во РМ).
  • Помош при идентификација на можности за финансирање на предлог проекти;
  • Стручно техничко мислење при давање забелешки, коментари за нацрт стратешки плански документи во постапка на нивно донесување;
  • Техничка поддршка при дизајнирање на јавни кампањи и обезбедување на дијалог со                                                                    локалната администрација, владините институции и други чинители;