Елаборати за заштита на животната средина

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА на подготвени Елаборати за заштита на животната средина (Еколошки елаборати)

За период јуни 2010 – мај  2018 година

Надлежен орган /Инвеститор Елаборат за заштита на животната средина Датум

Општина Липково

Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на локален пат акумулација „Липково“ – акумулација „Глажње“ до село Думановце Септември 2010

Општина Виница

Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на локален пат од село Грљани до маалата: Бељовци, Мајсторци и Петревци Септември 2010
Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на локален пат од R527 Осојница до село Липец Октомври 2010
Елаборат за заштита на животната средина за “Реконструкција на локален пат од с. Виничка Кршла до А II Кочани – Делчево (стар пат)” Октомври 2010

Општина Тетово

Елаборат за заштита на животната средина за хидроцентрала ХЕЦ Пена Март 2010

Општина Зрновци/ Италиан Маседониан Повер Генератион- ИМПГ

Елаборат за заштита на животната средина за мала хидроелектрична централа Зрновска 351 Септември 2011
Елаборат за заштита на животната средина за мала хидроелектрична централа Зрновска 353 Септември 2011

Општина Пробиштип/ ИМПГ

Елаборат за заштита на животната средина за мала хидроелектрична централа Ештеричка 373 Август 2011

Општина Зелениково/ИМПГ

Елаборат за заштита на животната средина за мала хидроелектрична централа Кадина Октомври 2011

Општина Илинден/ Студио „Џон и Џони“

Елаборат за заштита на животна средина за изградба на хала за производство, монтажа и административен објект, м.в Долни Гјулбаш Мај 2011

МЖСПП / Мак Хидро Проект КО АД Скопје

Елаборат за заштита на животната средина за хидроелектрична централа ХЕЦ Матка Септември 2011

МЖСПП / Мак Хидро Проект КО АД Скопје

Елаборат за заштита на животната средина за хидроелектрична централа ХЕЦ Сапунчица Септември 2011

МЖСПП / Мак Хидро Проект КО АД Скопје

Елаборат за заштита на животната средина за хидроелектрична централа ХЕЦ Калиманци Октомври 2011

МЖСПП / Мак Хидро Проект КО АД Скопје

Елаборат за заштита на животната средина за хидроелектрична централа ХЕЦ Песочани Октомври 2011

Општина Зрновци / Мак Хидро Проект КО АД

Елаборат за заштита на животната средина за хидроелектрична централа ХЕЦ Зрновци Октомври 2011

МЖСПП / Мак Хидро Проект КО АД Скопје

Елаборат за заштита на животната средина за хидроелектрична централа ХЕЦ Дошница Октомври 2011

Општина Ранковце

Елаборат за изградба на повеќенаменски комплекс на КП 509/2, КО Радибуш, Општина Ранковце Октомври 2011

Општина Велес/ Елса – Ес Велес

Елаборат за заштита на животната средина за производен погон за доработка на керамички плочки – изработка на  апликации, бордури и печатење, Башино Село Септември 2011

Општина Старо Нагоричане / Студио „Џон и Џони“

Елаборат за заштита на животна средина за изградба на производен погон за доработка на челични профили, Младо Нагоричане, Општина Старо Нагоричане Јануари 2012

Општина Велес/ Сашко Настов

Елаборат за заштита на животна средина за изградба на станбена куќа со трафостаница до 10 kW, во м.в Бела Вода, КО Башино Село, Општина Велес Февруари 2012

МЖСПП/Општина Илинден/ КЕМЕТ Електроникс

Елаборат за заштита на животна средина за изградба на фабрика на КЕМЕТ Електроникс за производство на филм (филтер) кондензатори во ТИРЗ Скопје 1, Општина Илинден Јуни 2012

Општина Центар/ Сервис за миење возила „Бране“

Елаборат за заштита на животната средина за сервис за миење на возила „Бране“ Дооел Скопје, Општина Центар Октомври 2012

Град Скопје/ Милфуд Лапетит Доо Скопје

Елаборат за заштита на животната средина за ДПТУ „Милфуд“ Доо Скопје, подружница млечен ресторан „Лапетит„ Скопје Јануари 2013

Општина Ранковце/ДППТУ Инфопроект Скопје

Елаборат за заштита на животна средина за винарија Chateau German, Општина Ранковце Мај 2013

Општина Старо Нагоричане / ДПТУ ФРТУНА ДООЕЛ Куманово

Елаборат за заштита на животната средина за погон за производство на јоргани, постелнина, перници и прекривки “Фртуна“  Општина Старо Нагоричане Јуни 2013

Јавно претпријатие за државни патишта

Елаборат за заштита на животната средина  за конструкција на регионалниот пат R2246 Гарски Мост (раскрсница со R1202)Ивор(раскрсница со А2) Март 2014

Општина Велес/ ДТУ “САНОТЕЛ” дооел

Елаборат за заштита на животната средина за ресторан “Гардениа“ Велес Април 2014

Општина Македонски Брод/ ДППУ Радомак Доо увоз-извоз Скопје

Елаборат за заштита на животна средина за изградба на погон за препакување, складирање и дистрибуција на вештачки ѓубрива во општина Македонски Брод Јули 2014

Општина Чаир, Скопје

Елаборат за заштита на животна средина за изградба на линиска структура – вреловоден приклучок за ОУ “Конгреси и Манастирит” Јули 2014

Општина Битола/ ДТУП “Гео-Гас“ ДООЕЛ Скопје

Елаборат за заштита на животната средина за поставување на електроенергетски напоен кабел за погон на „Гео-Гас“ Скопје Август 2014

Општина Ранковце/ ДПТУ „Гого-Монд“ дооел експорт импорт, Крива Паланка

Елаборат за заштита на животна средина за рибен ресторант “Гого-Монд”, Ранковце Септември 2014
 Општина Центар Скопје/ ДУТУ„Скара на кило Жар Жарко“ ДООЕЛ Скопје Елаборат за заштита на животна средина за „Скара на кило Жар Жарко“ Дооел Скопје Ноември 2014
 Општина Крушево / Цветанка Богојеска Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција и санација на станбен објект во Општина Крушево улица „Киро Фетак“ бр. 37 Декември 2014
 МЖСПП/ Општина Чаир, Скопје Елаборат за заштита на животната средина за проектот “Изградба на водоводна мрежа за дел од ДУП „Серава“ и тоа по улиците „Кемал Сејфула“, „Коста Абрашевиќ“, „Стојна Стевкова“ на територија на Општина Чаир“ Декември 2014
 Општина Велес/ ДПТУ “МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје Елаборат за заштита на животна средина за проект “Изградба на КАНТИНА во рамките на производниот комплекс на “Друштвото за производство, трговија и услуги МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје” во Велес Јануари 2015
  МЖСПП/ДПТУ “МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје Елаборат за заштита на животна средина за проект “Изградба на МАГАЦИН и ЧУВАРСКА КУЌА во рамките на производниот комплекс на “Друштвото за производство, трговија и услуги МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје” во Велес Јануари 2015
МЖСПП/Општина Чаир, Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за проектот “Изградба на атмосферска канализација за дел од ДУП „Серава“ и тоа по улиците „Кемал Сејфула“ и „Коста Абрашевиќ“,на територија на Општина Чаир“ Февруари 2015
МЖСПП/ПЗУ Специјална болница за хируршки  болести ”ФИЛИП ВТОРИ” Скопје Елаборат за заштита на животна средина за проект за „Инфраструктура за изградба на Цевковод за природен гас за потребите на болницата Филип Втори“ Општина Карпош  Скопје Февруари 2015
МЖСПП/ДПТУ “МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје Елаборат за заштита на животна средина за проект “Изградба на Гасна инсталација за течен нафтен гас (ТНГ) и Станица за течен азот за фабриката за автомобилски делови на „Маркарт Македонија“ Дооел Скопје во Велес“ Април 2015
Општина Центар/Гостилница НАЏАК ТП Стојан Петар Бошковски Скопје Елаборат за заштита на животната средина за „Гостилница НАЏАК “ Општина Центар Јуни  2015
МЖСПП/Општина Чаир, Скопје  Елаборат за заштита на животна средина за “Изградба  на  фекална канализација за дел од ДУП „Серава“ по улиците „Кемал Сејфула“, „Коста Абрашевиќ“ и „Стојна Стевкова“ на територија на Општина Чаир“ Јули 2015
МЖСПП/„Медиа Бизнис Груп“ Скопје
Елаборат за заштита на животна средина за “Проект за собирање и привремено складирање на опасен и неопасен отпад кој останува на македонските патиштата после сообраќајни несреќи и индустриски контаминирани површини“ Август 2015
Општина Карбинци
Елаборат за заштита на животна средина за Проект “Изградба на мала станица за пречистување на отпадни води во село Карбинци”, Општина Карбинци Октомври 2015
Општина Кисела Вода
Елаборат за заштита на животна средина за Проект “Изградба на одвод од прелив и испуст од постојан резервоар во населба Порупи, с. Драчево“ Општина Кисела Вода Ноември 2015
МЖСПП /Град Скопје Елаборат за заштита на животна средина за Проект “Котлара за гас за СУГС “Боро Петрушевски“ Декември 2015
Општина Карпош/ „Стинт Стил“ доо увоз-извоз Скопје Елаборат за заштита на животната средина од работењето на сервис за поправка и замена на ауспуси и авто – лимарски работи „Стинт стил“ Доо Скопје Јануари  2016
Општина Карпош /ТДПУ „Белица“ дооел Скопје
Елаборат за заштита на животната средина од работењето на салон за сервисирање на возила ТДПУ  „Белица“ Дооел Скопје Јануари  2016
МЖСПП /ЊУ КАНТРИ ДООЕЛ, Општина Тетово Елаборат за заштита на животната средина за рибник „Њу Кантри“ за калифорниска пастрмка, село Волковија, Општина Брвеница Февруари 2016
Општина Чешиново – Облешево / Општина Чешиново – Облешево    
Елаборат за заштита на животната средина за проект “Изградба на мала пречистителна станица за отпадни води во село Кучичино”, Општина Чешиново Облешево Мај 2016
Град Скопје / ДПТУУ „ПЕРФЕТО – ЛУКС“ ДООЕЛ Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за Слаткарница „Перфето – Лукс“ ДООЕЛ Скопје Јуни 2016
МЖСПП / Бауер БГ ДОО Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за изградба на административен објект за Државен завод за ревизија, Геолошки завод на Република Македонија и АД за стопанисување со станбен и деловен простор од значење на Република Македонија Јуни 2016
МЖСПП/ АД МЕПСО
Елаборат за заштита на животната средина при реконструкција на 110 kV далековод број 116 ТС Штип – ТС Пробиштип Јуни – Јули 2016
Општина Центар/ ДУТУ „ВИП ЕКСТРА КАФЕ“ Дооел увоз извоз Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за ДУТУ „ВИП ЕКСТРА КАФЕ“ Дооел увоз извоз Скопје Август 2016
МЖСПП/ Друштво за рециклирање на хартија и остатоци од хартија „Пејпар Мил“ ДОО Кочани
Елаборат за заштита на животната средина за рестартирање на Фабрика за рециклирање на хартија и остатоци од хартија „Пејпар Мил“ ДОО Кочани Декември 2016
МЖСПП/ Друштво за производство на акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип
Елаборат за заштита на животната средина за производна Хала 2 во рамки на фабриката за акумулатори ТАБ МАК ДОО Пробиштип Декември 2016
Град Скопје / „ХОНОР“ Доо
Елаборат за заштита на животната средина за „ХОНОР“ Доо – производство на електрична опрема за осветлување, Општина Карпош, Скопје Јануари 2017
Град Скопје / „Бауер БГ“ Доо
Елаборат за заштита на животната средина за изградба на Хала за преработка на дрво и преработка на врати и прозорци во Ново Село, Општина Ѓорче Петров, Скопје Јануари 2017
Град Скопје / „Бауер БГ“ Доо
Елаборат за заштита на животната средина за изградба на Хала за изработка на мебел и преработка на природен камен (мермер и гранит) во Ново Село, Општина Ѓорче Петров, Скопје Јануари 2017
Општина Центар / ТП Мелиса Џеват Муше ТЕТЕКС МУШЕ ИКСАН – МЕЈРЕМ – Ќебапчилница Скопје 
Елаборат за заштита на животната средина за Тетекс Ќебапчилница Скопје Март 2017
МЖСПП/ „Екоцентар 97“ Дооел Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за „Екоцентар 97“ ДООЕЛ Скопје – Друштво за собирање и примарна обработка на отпадоци Увоз-Извоз, Општина Гази Баба, Скопје Април 2017
МЖСПП / ДПТ „М-СТЕЕЛ“ ДОО Скопје 
Елаборат за заштита на животната средина за „Погон за обработка на челик  – М-steel Јуни 2017
Општина Центар/ДУТПУ „Шиљо Шиљо“ експорт-импорт Дооел Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за сендвичара Шиљо Шиљо Скопје Јуни 2017
Општина Студеничани/Општина Студеничани
Елаборат за заштита на животната средина за проект „Локален пат Драчево – Мотел Китка“- Реконструкција на дел 3 – Горно Количани до мотел “Китка”, Општина Студеничани Јуни 2017
Општина Центар/ ДТУ “БИ ОН ПУШ” Дооел Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за Говермент Кафе Скопје Септември 2017
МЖСПП/ДУТПУ „Метална Индустрија БРАТСТВО Површинска Заштита“ ДОО Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за користење на вода од експлоатационен бунар ЕБ-1 за инсталација „Метална Индустрија БРАТСТВО Површинска Заштита“ ДОО Скопје Октомври 2017
МЖСПП/Друштво за проектирање и инженеринг АГП ДООЕЛ Свети Николе
Елаборат за заштита на животната средина за Бетонска база на компанијата “АГП”, Свети Николе Октомври 2017
МЖСПП/ „ЕКО – ШТУРАЦ“ ДООЕЛ Куманово
Елаборат за заштита на животната средина за Склад за отпад (за собирање и складирање) на компанијата “ЕКО – ШТУРАЦ“ во Општина Куманово Октомври 2017
Општина Крива Паланка/  Општина Крива Паланка Елаборат за заштита на животна средина за изградба на локален пат во KO Голема Црцорија – делница од асфалт маала Рупје до маала Баратлици и крак до школо Јануари 2017
Општина Кисела Вода/  “Пуцакоски” ДООЕЛ Скопје
Елаборат за заштита на животната средина за сендвичара „9.20 АМ Скопје“ Февруари 2017
Општина Илинден/„КЕМЕТ Електроникс Македонија“  ДООЕЛ Скопје   Елаборат за заштита на животна средина за Фабрика за производство на филм (филтер) кондензатори „КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ Скопје ТИРЗ 1, Општина Илинден Март 2018