Големи Согорувачки Инсталации

Референтна листа на експертиза на Експертскиот тим на “ЕкоМозаик“ при изработка на Планови за редукција на емисии на загадувачки супстанции од Големи Согорувачки Инсталации (ГСИ)

Документ Период на изработка
План за редукција на емисии од Големи Согорувачки Инсталации (ГСИ) на Република Македонија за период 2012-2017 година

2012

Планови за редукција на емисии на загадувачки супстанции

од Големи Согорувачки Инсталации (ГСИ)

План за редукција на емисии за „ОХИС“ ПЕОМ Скопје

2012

План за редукција на емисии за „ТЕТЕКС“ – ТЕТОВО

2012

План за редукција на емисии за „АРЦЕЛОР МИТАЛ“ ЦРМ Скопје

2012

План за редукција на емисии за „РЕК – БИТОЛА“

2012

План за редукција на емисии за „ТЕЦ – НЕГОТИНО“

2012

План за редукција на емисии за „ТЕЦ ОСЛОМЕЈ“

2012

План за редукција на емисии за „РАФИНЕРИЈА OKTA“ Скопје

2012

План за редукција на емисии за Топлификација АД „ТОПЛАНА ИСТОК“ – Скопје

2012

План за редукција на емисии за Топлификација АД  „ТОПЛАНА ЗАПАД“ – Скопје

2012

План за редукција на емисии за „TE-TO“ АД СКОПЈЕ

2012

План за редукција на емисии за „ЕЛЕМ ЕНЕРГЕТИКА“

2012

План за редукција на емисии за „АНСКА РЕКА Еко оранжерии“ – Валандово

2012