Локален Акционен План за животна средина

Референтна листа на експертиза на Експертскиот тим на “ЕкоМозаик“при изработка на ЛЕАП (Локален Акционен План за животна средина) 

Документ

Период на изработка

Национална Методологија за изработка на ЛЕАП (Експертиза во адаптирање на DPSIR- методологијата и поставување на индикатори за животна средина на локално ниво во процесот на подготовка на ЛЕАП)

2007

Национално искуство при изработка на ЛЕАП

ЛЕАП за Општина Гази Баба

2013 – 2014

ЛЕАП за Општина Чаир

2012 – 2013

ЛЕАП за Општина Карпош

2010-2011

ЛЕАП за Општина Могила

2008

ЛЕАП за Општина Ранковце

2008

ЛЕАП за Општина Бутел

2009

ЛЕАП за Општина Македонски Брод

2008

Меѓународно искуство при изработка на ЛЕАП за општини во Косово

ЛЕАП за Општина Пеќ

2009

ЛЕАП за Општина Урошевац Пеќ

2009

ЛЕАП за Општина Клина

2009

ЛЕАП за Општина Гњилане

2009

ЛЕАП за Општина Ѓаковица

2009