Студии за оценка на влијание врз животната средина

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА на изработени Студии за оценка на влијание на проектите врз животната средина/ EIA

ЕкоМозаик – Друштво за технички консултантски услуги

за период јуни 2010 – јуни 2013 год.

Надлежен орган /Инвеститор

Студија за оценка на влијание на проектот врз животната средина

Датум

МЕПСО/ World Bank

Студија за оценка на влијание на далековод 2х110kVТС Битола 3 – ТС Битола 4, АД Мепсо

2010

МЖСПП/Министерство за транспорт и врски/ЕБОР

Студија за оценка на влијание врз животната средина за Физибилити Студијата за македонски железници Коридор VIII – Источна делница, Eptisa – DB International и Министерство за транспорт и врски

2011/2012

МЖСПП/Центар за развој на источен плански регион

Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани)

2010

МЖСПП/ Град Скопје

Прелиминарна Студија за оценка на влијание на пречистителната станица за отпадни води врз животната средина за град Скопје (JICA IIE – InitialImpactExaminationStudy)

2008/2009

МЖСПП/Инвентивен Економски Развоен Центар – МакЛидер Скопје

Студија за развој и заштита на простор за рекреација и историски локалитет на Браната Турија, Општина Василево

2011

МЖСПП/Центар за развој на Северо – источен плански регион

Студија за “ Изградба на инсталација за производство на електрична и топлинска енергија преку горење на отпад во Северо – источен плански регион”

2012