Стратегиска оцена на влијание врз животната средина

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА за Извештаи за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина

Еко Мозаик – Друштво за технички консултантски услуги

за период јуни 2010 – септември 2014 год.

Надлежен орган /Инвеститор

Извештај за Стратегиска оценка на влијание врз животната средина

Датум

Општина Виница

Извештај за СОЖС за Урбанистички План вон населено место за изградба на објекти од мало стопанство кај м.в “ИЛА” – К.О Виница Април 2010
Извештај за СОЖС за Детален урбанистички план за Блок 12, КО Виница Мај 2010
Извештај за СОЖС за Парцијална измена на Генерален Урбанистички План на Виница, Блок 2 Јануари 2011
Извештај за СОЖС за Детален урбанистички план за Блок 6, дел 2 Јануари 2011
Извештај за СОЖС за Детален урбанистички план за Блок 6 дел 5
Извештај за СОЖС за УПВНМ за Спортско рекреативен и бањски центар на м.в. Топлички Рид и м.в. Кулак, КО Истибања, Општина Виница Февруари 2011
Извештај за СОЖС за Урбанистички План за село Јакимово Април 2011
Извештај за СОЖС за Урбанистички План за село Нова населба Градец
Извештај за СОЖС за Детален урбанистички план за Блок 4 Август 2012
Извештај за СОЖС за Детален урбанистички план за Блок 7, дел 1 Јули 2011
Извештај за СОЖС за Детален урбанистички план за Блок 7, дел 2 Август 2011
Извештај за СОЖС за Детален урбанистички план за Блок 10, дел 1 Јули 2011
Извештај за СОЖС за Урбанистички План вон населено место Истибања, за стопански комплекс во м.в “Прчковица” К.О Истибања, Општина Виница Декември 2010
Извештај за СОЖС на Изменување и дополнување на ГУП за град Виница, плански период 2012-2022 Јули 2014

Општина Велес

Извештај за СОЖС за Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс ‘Фарма за тов на телиња‘ кај м.в. “Говедарски пат“ К.О. Сојаклари Април 2009
Извештај за СОЖС за Детален урбанистички план за дел од Велес – локалитет “9 ти ноември“ дел од урбана единица 6, дел од блок 36 во Велес Мај 2009
Извештај за СОЖС за Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) за стопански комплекс ‘Свињарска фарма‘ на  м.в. Ќосеџик, КО Кумарино Јули 2009
Извештај за СОЖС за Локална урбанистичка планска документација за КП 1043/1, КП 1037 и КП 1554 К.О. Башино Село, Општина Велес Април 2011
Извештај за СОЖС за Локална урбанистичка планска документација за КП 1039/1, КП 1018/2 и КП 1018/3 К.О. Башино Село, Општина Велес Јуни 2011
Извештај за СОЖС за Локална урбанистичка планска документација за КП 1014, К.О. Башино Село, Општина Велес Август 2011
Извештај за СОЖС за измена и дополнување на ГУП за Урбана Единица 2 – Блок 12, Општина Велес Октомври 2012
Извештај за СОЖС за измена и дополнување на ГУП за град Велес за дел од УЕ1-УБ 1А и УБ 1Б (Топилница) Декември 2012
Извештај за СОЖС за УПВНМ за езеро Младост на локалитет КО Башино Село и дел од КО Отовица, Општина Велес  Септември 2012

Општина Битола

Извештај за СОЖС за Урбанистички план вон населено место за изградба на Туристичка населба Нижеполе м.в. Чакал Ноември 2010
Извештај за СОЖС за ЛУПД за изградба на фабрика за вода и гас СО2 во локалитет на село Логоварди, м.в. Лозишта, КО Д.Оризари Јануари 2011
Извештај за СОЖС за ЛУПД за изградба на стопански комплекс во с.Кукуречани, Општина Битола Мај 2011

Општина Пробиштип

Извештај за СОЖС за Детален Урбанистички План за Блок 2.1 Декември

2010

Извештај за СОЖС за Детален Урбанистички План за Блок 12.1

Општина Кочани

Извештај за СОЖС за Урбанистички План за село Оризари УБ Г17 и Г18 плански опфат помеѓу улиците “29 Ноември” и “510″ Јануари 2011

Општина Штип

Извештај за СОЖС за Детален Урбанистички План на дел од населба “Горно маало” У.Е. 7 и У.Е. 4 (8.66 ha) Јануари 2011

Општина Валандово

Извештај за СОЖС за Локална Урбанистичка Планска Документација за трафостаница 10/04 KV за комплекс оранжерии на дел од КП 3730, с. Грчиште Ноември 2010
Извештај за СОЖС за Локална Урбанистичка Планска Документација за котлара на течен нафтен гас за комплекс оранжерии на дел од КП 3730, с.Грчиште Ноември 2010
Извештај за СОЖС за Локална Урбанистичка Планска Документација за откупно – дистрибутивен центар за свежо овошје и зеленчук во м.в. “Мера” Декември 2010
Извештај за СОЖС за Локална Урбанистичка Планска Документација за Стопански комплекс на КП 3446 во Валандово Декември 2010
Извештај за СОЖС за Локална Урбанистичка Планска Документација за КП 3408, м.в. Мечкин Даб, КО Валандово, Општина Валандово Октомври

2011

Општина Прилеп

Извештај за СОЖС за УПВНМ за стопански комплекс со пратечки содржини – Рудник „Вепрчани“, КО Вепрчани, во склоп на концесиски простор Март 2011

Општина Ранковце

Извештај за СОЖС за Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на повеќенаменски комплекс на КП 509/2, КО Радибуш, Општина Ранковце Септември 2011
Извештај за СОЖС за УПВНМ за Рекреативен центар Глина на КП 3180 и дел од КП 3179 на м.в. Глина, КО Ранковце, Општина Ранковце Јули 2012

Центар за развој на источен плански регион

Извештај за СОЖС за Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани) Јули 2010

 

Општина Македонска Каменица

Извештај за СОЖС за УПВНМ за стопански комплекс во м.в „Бачиите“, КО Каменица и КО Луковица, Општина Македонска Каменица Април 2013
Извештај за СОЖС за УПВНМ за изградба на “Мала акумулација на Луковичка река”, КО Косевица, Општина Македонска Каменица Јануари 2013