Експертизата на “ЕкоМозаик“ на услуга на општините

Експертизата на “ЕкоМозаик“ на услуга на општините

Проектот “Унапредување на општинските услуги” Македонија започна во 2009 година со главна цел да се подобри транспарентноста, финансиската одржливост и испорака на услуги за  општините кориснички на проектот во земјата. Република Македонија побара помош од Светска Банка во решавањето на овие предизвици и кредитот од 75 милиони долари е потпишан за поддршка на општински инвестиции, изградба на капацитети и активности за институционално зајакнување. Министерството за финансии има формирано Проектна единица за имплементација и непречено спроведување на проектот, како и помош на општините да ја подготват потребната проектна документација.

Во рамките на проектот MSIP – “Унапредување на општинските услуги” финансиран од Светска Банка експертот Г-ѓа Славјанка Пејчиновска – Андонова е ангажирана како Консултант за животна средина одговорна за следење на исполнувањето на националните и барањата на Светска Банка во поглед на заштита на животната средина и безбедноста  на работниците и населението при одвивање на проектните активности.

Веќе завршените и тековни проекти се фокусирани на инфраструктурата и услуги кои се во надлежност на општините и на нивните комунални претпријатија, како што се: водоснабдување, канализација, санација на канализацијата, набавка на возила за управување со цврст отпад, рехабилитација и реконструкција на локални патишта и улици, реконструкција на општински згради, училишта, поддршка за други функции, како што се енергетската ефикасност – уличното осветлување и замена на светилки кои содржат жива со натриумови ефикасни светилки, инсталација на топлинска пумпи за греење, градски превоз и други услуги во општинска надлежност.

Консултантот за животна средина е дел од Проектниот Тим кој помага на општинската администрација при подготовка на проектната документација, физибилити студијата, тендерските документи, како и при мониторинг на спроведување на планираните проектни  активности. Накратко, главните задачи за Консултантот за животна средина се:

  • Преглед на Елаборатите за животна средина за поднесените проекти од страна на општините,
  • Подготовка на Студија за оценка на влијание за проекти кои се однесуваат за конструкција на училишта,
  • Подготовка на листи за проверка за влијанието на инфраструктурните проекти врз животната средина,
  • Подготовка на План со мерки за ублажување на негативните влијанија при сите фази на проектот,
  • Подготовка на План за мониторинг на исполнување на предвидените мерки и координација на сите релевантни чинители и учесници (Изведувач, Надзор, Општински Инспектор за животна средина, Комунален Инспектор, Градоначалник и др.)  за соодветните проекти пред нивно одобрување пред Светска Банка
  • Подготовка на делот за животна средина во тендерската документација
  • Мониторинг на примена на предвидените мерки и мониторинг параметрите при реализација на проектните активности.
Слики-повеќе

sliki

Фотографии од активности при реализирање на општински проекти поддржани од Светска Банка