Зошто Еко Мозаик ?

     Зошто ЕкоМозаик? 

Друштвото за технички консултантски услуги “ЕкоМозаик” дооел Скопје успешно и интензивно работи неколку години со домашни и меѓународни компании, општини, владини институции и финансиски институции нудејќи високо стручни услуги согласно законските норми, но и со добрите ЕУ и светски практики, технички норми и стандарди. Претставува спој на  стручни, професионални и искусни лица од различни профили ориентирани кон потребите на клиентите.

  •  Одбираме посветеност, одлучност и професионалност
  •   Имаме искуство и знаење заедно со Вас да се соочиме со предизвиците
  •   Секогаш во чекор со најновите достигнувања и трендови во управувањето со животната средина